A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 trường TH Dương Liễu B

UBND  HUYỆN HOÀI ĐỨC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM                                                                 TRƯỜNG TH DƯƠNG LIỄU B                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  41/KH-THDLB                            Dương Liễu,  ngày 28 tháng 4 năm 2022

                                                         

                                                           KẾ HOẠCH

                                 TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020.

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đảo tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn  cứ hướng dẫn  số 02/PGD&ĐT ngày 16/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Trường tiểu học Dương Liễu B xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Tổ chức tuyến sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn để làm căn cứ tuyển sinh, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp: Tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/ lớp.

Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH

I. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh:

1. Công tác điều tra:

- Phối hợp với UBND xã tổ chức điều tra số trẻ đúng  tuổi đi học trên địa bàn được phân công, đảm bảo số liệu chính xác phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh.

- Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyến sinh trên địa bàn; căn cứ vào tình hình CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, báo cáo Phòng GD&ĐT qua tổ chuyên môn cấp học chậm nhất ngày 10/5/2022.

2. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch tuyển sinh:

a. Văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn được phân tuyến, điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên của nhà trường.

b. Nội dung kế hoạch tuyển sinh bao gồm:

- Thống nhất địa bàn tuyển sinh.

- Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh.

- Qui định số HS/lớp.

- Hồ sơ tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh

- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên và bổ sung CSVC, trang thiết bị và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện qui chế công khai và chế độ thông tin báo cáo theo qui định.

II. Nội dung tuyển sinh:

1. Địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh:

     Địa bàn: 4 thôn miền bãi ( thôn Mới, Hòa Hợp, Đồng Phú, Me Táo )

     Chỉ tiêu: 91 học sinh

2. Độ tuổi:  Tuổi của học sinh vào lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016) trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

4. Hồ sơ:

Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến.

Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã cấp.

3. Thời gian tuyển sinh

a. Cấp mã số học sinh:

Hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2022

b. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 12/7/2022 đến hết ngày 14/7/2022.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2022 đến ngày 28/7/2022

Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2022.

- Sau ngày 28/7/2022 tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo bằng văn bản về Phòng GD&ĐÐT để được xem xét cho phép tuyển bổ sung từ ngày 30/7/2022 đến ngày 01/8/2022.

Cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 3/8/2022.

4. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ diễn biến của dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch covid-19 hội đồng tuyển sinh cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện và Phòng GD&ĐT, quán triệt về tuyên truyền tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ ràng trên website của nhà trường...đồng thời đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

C. TÔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ động phối hợp với UBND và công an xã trong công tác điều tra số trẻ, số học sinh trong độ tuổi TS trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường (có sự phê duyệt của xã) trình Phòng GD&ĐT phê duyệt. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do phòng GD&ĐÐT tổ chức hướng dẫn.

2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các qui định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian ... Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng Giáo dục và Đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

4.  Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

5. Thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GHD&DÐT huyện ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu, chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh phải chính xác và thông nhất giữa số điểm điện tử với hồ sơ học sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Khi tiếp nhận hồ sơ TS của HS cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...trong giấy khai sinh, hộ khẩu (đối với lớp 1), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc qui định, qui trình tuyển sinh.

- Chủ động phối hợp với trạm y tế xã và các đơn vị liên quan tổ chcứ thực hiện nghiêm túccác biện pháp phòng, chống dịch covid theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch covid)

8. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

9. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển được in từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐÐT.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tuyển sinh và triển khai năm học mới.

D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Ngày 10/5/2022:  Nộp kế hoạch tuyển sinh của trường

Ngày 5/8/2022: Nộp báo cáo chính thức và các biểu mẫu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023 của trường tiểu học Dương Liễu B yêu cầu các cá nhân trong hội đồng tuyển sinh nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, cần báo cáo ngay về lãnh đạo hội đồng tuyển sinh để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- Các thành viên hội đồng TS(t/h);

- Lưu: VT, các tổ CM...

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

                                            UBND XÃ DƯƠNG LIỄU

 

 

 

 

 

 

                        PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HOÀI ĐỨC


Tác giả: Trường Tiểu học Dương Liễu B
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 12 : 40
Tháng trước : 334
Năm 2023 : 2.803
Năm trước : 6.857
Tổng số : 15.061